Směrnice pro vyřizování stížností

Podávání a řešení stížností v režimu správního práva je regulováno Zákonem správní řád (č. 500/2004 Sb., § 175) v platném znění a v závislosti na souvisejících a doplňujících právních předpisech. 

 

 1. Dotčené osoby mají právo obracet se na správní orgány se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje – li tento jiný druh ochrany (např. odvolání proti rozhodnutí, apod.).
 2. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu; odpovědnost za trestný čin nebo správní delikt není tímto ustanovením dotčena. 
 3. Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je – li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam. 
 4. Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje – li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. 
 5. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. 
 6. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, 
 7. nelze – li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. 
 8. Byla – li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal. 
 9. Má – li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. 
 10. Náležitosti stížnosti, případně zápisu při ústně podávané stížnosti:
  • datum a místo podání,
  • jméno, příjmení a adresa stěžovatele,
  • označení osoby, subjektu, proti které stížnost směřuje,
  • předmět stížnosti,
  • podpis stěžovatele, vyhotovitele.
 11. Stížnosti se podávají ředitelce školy, případně zástupkyni ředitelky.

 

Související právní normy:

 • zákon č. 1/1993 Sb.(Ústava ČR)
 • zákon č. 500/2004 Sb.(správní řád)
 • zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
 • zákon č. 561/2004 Sb.(školský zákon)
 • zákon č. 101/2000 Sb.(zákon o ochraně osobních údajů)
 • zákon č. 106/1999 Sb.(zákon o svobodném přístupu k informacím)
 • zákon č. 85/1990 Sb.(zákon o právu petičním) 


Havlíčkův Brod 20. 12. 2005 


Mgr. Naděžda Vrbatová 
ředitelka školy

Přidáno 22. 7. 2014

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.