Specializační studium

Specializační studium

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Cíl specializačního vzdělávání

Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovenéplatnou legislativou.

 

1. Podmínky specializačního vzdělávání (SV)

Vstupní podmínky

 • Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru „Ošetřovatelská péče v psychiatrii“ je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona  č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povolání, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon č. 96/2004 Sb“).
 • Žádost o zařazení do příslušného oboru SV podává uchazeč ministerstvu, ministerstvo může pověřit touto činností pověřenou organizaci.
 • Přihláška k zařazení do SV je vyvěšena na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, www.ipvz.cz.
 • Do 30 dnů po obdržení žádosti a při splnění podmínek ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zařadí uchazeče do SV, uskutečňovaného akreditovaným zařízením dle výběru uchazeče.
 • Pokud si uchazeč akreditované zařízení nevybral nebo akreditované zařízení má naplněnou kapacitu, doporučí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, uchazeči jiné vhodné akreditované zařízení.

 

Podmínky průběhu specializačního vzdělávání:

 • SV se uskutečňuje v akreditovaném zařízení dle příslušného vzdělávacího programu, který stanoví délku, rozsah a obsah teoretické i praktické přípravy.
 • Vzdělávací program obsahuje celkem 560 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. (240 hodin teoretické výuky, 320 hodin praktické výuky). Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zařízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zařízení, kde účastník vzdělávání.
 • Vzdělávací program zahrnuje modul základní a moduly odborné se stanoveným počtem kreditů, přičemž ukončení každého modulu je realizováno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.
 • Optimální doba specializačního vzdělávání je 18 – 24 měsíců, kterou lze prodloužit nebo zkrátit při zachování počtu hodin vzdělávacího programu.
 • Při zahájení obdrží účastník Studijní průkaz, do kterého se zaznamenává průběh specializačního vzdělávání a Deník praxe a výkonů - záznam o provedených výkonech v rámci celé odborné praxe.
 • Případné změny osobních údajů je účastník povinen oznámit neprodleně, aby byla zajištěna jejich aktuálnost. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je vedení studijního průkazu a záznamu.
 • Účastník zařazený do SV může požádat ministerstvo o započtení části dříve absolvovaného studia. Žádost o započtení podá účastník písemně na adresu: MZ ČR, Odbor vzdělávání a vědy – uznávací jednotka, Vinařská6, 603 00 Brno. Formulář je dostupný k použití na www.mzcr.cz. Ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, započte moduly absolvované v rámci jiného SV, certifikované kurzy či část dříve absolvovaného studia, pokud jsou tyto součástí příslušného vzdělávacího programu a o započtení vydá potvrzení.

 

 Hodnocení průběhu studia

 • K ověřování znalostí v průběhu studia a k ukončení modulu mohou být zvoleny různé formy vhodné pro vzdělávání dospělých.
 • Moduly jsou ohodnoceny kredity, které vyjadřují kvantitativní míru zátěže účastníka při studiu daného modulu.
 • Celkový prospěch se vyjadřuje prospěl/a – neprospěl/a a získává kredity úspěšným absolvováním modulu. Za daný modul lze získat kredity pouze jednou.
 • Termíny pro ukončení modulů zveřejní akreditované zařízení. Nedostaví-li se účastník k ukončení modulu nebo části vzdělávacího programu v termínu, a neomluví- li svoji neúčast do 5 dnů po uplynutí termínu, je hodnocen, jako by u ukončení modulu neuspěl.
 • Každý modul bude ukončen po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem.
 • Účastník se závěrečným hodnocením modulu „neprospěl“ může opakovat zkoušku nejvýše dvakrát. Akreditované zařízení umožní také opakování modulu na základě písemné žádosti účastníka, a to maximálně dvakrát.

 

Přerušení specializačního vzdělávání

 • V případě, že účastník nemůže z jakýchkoliv důvodů pokračovat ve studiu, má možnost zažádat o přerušení SV, maximálně na dva roky, vždy po ukončení modulu
 • Žádost o přerušení a o znovu zařazení do studia podává písemně akreditovanému zařízení.
 • V případě, že účastník nepožádá do dvou let od data přerušení o znovu zařazení do studia, bude SV ukončeno. Stejně se bude postupovat, neukončí-li účastník řádně studium během maximální doby studia.

 

Změna akreditovaného pracoviště

 • Účastník má možnost žádat o změnu akreditovaného pracoviště v průběhu studia teoretické části na základě vlastní písemné žádosti se specifikací svého požadavku, kterou zasílá pověřené organizaci.
 • Přeřazení lze uskutečnit pouze po ukončení modulu.
 • Účastník SV je povinen sám se přihlásit ke studiu jednotlivých modulů na vybraném pracovišti.

 

Ukončení specializačního vzdělávání

 • SV lze ukončit úspěšným složením atestační zkoušky, zanecháním studia nebo vyloučením ze studia.
 • Účastník, který hodlá zanechat studia, písemně uvědomí odpovědného pracovníka akreditovaného zařízení a odevzdá studijní průkaz. Nedostaví-li se účastník do soustředění, do kterého byl pozván a řádně se neomluví, má se za to, že studia zanechal, organizátor studia o zrušení studia účastníka uvědomí.
 • Pokud účastník závažným způsobem neplní studijní povinnosti, ministerstvo na podnět akreditovaného zařízení rozhodne o ukončení studia. Specializační studium se ukončuje atestační zkouškou před oborovou komisí podle zkušebního řádu, jehož podmínky jsou dány vyhláškou č. 394/2004 Sb.

 

Přihláška k atestační zkoušce je k dispozici na www.mzcr.czwww.nconzo.cz

 

Podmínkou přihlášení se k atestační zkoušce je:

 • získání počtu kreditů stanoveného vzdělávacím programem příslušného oboru,
 • absolvování stanoveného počtu hodin teoretického a praktického vyučování, splnění požadovaného počtu výkonů stanovených vzdělávacím programem v rámci vlastního nebo jiného odborného pracoviště podle pokynů vedoucího studia,
 • účastník vzdělávání musí před přihlášením se k atestační zkoušce splnit dobu výkonu povolání v příslušném oboru specializačního vzdělávání stanovenou § 56 odst. (6) zákona  č. 96/2004 Sb., tj prokázání výkonu povolání v příslušném oboru SV v délce min. 1 rok z období posledních 6 let v rozsahu minimálně 1/2 stanovené týdenní pracovní doby nebo min. 2 let z období posledních 6 let v rozsahu minimálně 1/5 stanovené týdenní pracovní doby,
 • provedení úhrady za atestační zkoušku dle Nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky;
 • vyhláška č. 189/2009 Sb. upravuje atestační zkoušky k získání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání,
 • po úspěšném složení atestační zkoušky získává absolvent specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností, které jsou uvedeny ve vyhlášce č. 424/2004 Sb. a ministerstvo vydá zdravotnickým pracovníkům diplom o specializované způsobilosti v příslušném oboru. Součástí diplomu je dodatek, který vymezuje zaměření příslušného oboru.

  

Praktická výuka

 • Je v rozsahu 320 hodin, probíhá na vlastním pracovišti a minimálně 80 hodin proběhne na pracovišti akreditovaného zařízení pod vedením školitele.
 • Akreditované zařízení přidělí každému účastníkovi SV školitele, který se zaměstnancem akreditovaného zařízení, je zapsán v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a má specializovanou způsobilost v příslušném oboru. Školitel průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka.
 • Do splněného počtu hodin stanovených vzdělávacím programem se započte nejvýše 15 % omluvené absence z hodin praktické výuky, kdy nelze omluvit absenci při odborné praxi na akreditovaném pracovišti a akreditovaným zařízením omluvená absence z hodin teoretické výuky.
 • Účastník SV je povinen absolvovat odbornou praxi na pracovišti akreditovaného zařízení v rozsahu určeném příslušným vzdělávacím programem; na průběh odborné praxe dohlíží školitel.
 • Výkon odborné praxe účastníků studia (těhotné, kojící matky a účastníci pečující o dítě do konce devátého měsíce) upravují právní normy uvedené v Hlavě IV. /Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců/ zákona č. 262/2006 Sb.
 • Efektivnímu zajištění vzdělávacího procesu, především k propojení teorie s praxí je zapotřebí, aby odborná praktická výuka byla praxí řízenou, a to jak na akreditovaných pracovištích, tak i na ostatních pracovištích.
 • Pro školitele musí být vytvořeny vhodné podmínky, aby měli časový prostor na vedení studujících pracovníků. Zdravotnická zařízení musí být spoluodpovědná za vytváření podmínek pro praxi i studium teorie.
 • Umožnit studujícímu pracovníkovi splnění všech kritérií za pomoci a dohledu zodpovědného školitele, který bude průběžně konzultovat s pracovníkem problémy, se kterými se v práci při plnění jednotlivých úkolů setkává.
 • Umožnit plnění úkolů, které studující pracovník nemůže splnit na svém pracovišti, vhodným výběrem klinického pracoviště a na potřebnou dobu jej vyslat na stáže.
 • Od účastníka SV se očekává aktivní přístup k plnění jednotlivých úkolů a využití všech možností, aby mohl praktické úkoly dobře splnit.
 • Úlohou školitele je odborné vedení studujících pracovníků, jejich motivace a spolupráce s ostatními školiteli na jiných klinických pracovištích i s pracovníky odpovědnými za teoretickou výuku; a v závěru praktického období hodnocení prováděných úkolů.

Přidáno 28. 1. 2022

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.