Specializační studium

SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

1. Cíl specializačního vzdělávání

  Cílem specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Sestra pro péči v psychiatrii osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnou legislativou.

 

2. Vstupní podmínky

  Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii je s odkazem na zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotních povoláních), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 96/2004 Sb.) získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry.

   Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání podává uchazeč organizacím pověřeným ministerstvem jako orgánu věcně příslušnému dle § 58 zákona č. 96/2004 Sb. Přihláška k zařazení do SV je vyvěšena na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz, www.ipvz.cz. do 30 dnů po obdržení žádosti a při splnění podmínek ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, zařadí uchazeče do SV, uskutečňovaného akreditovaným zařízením dle výběru uchazeče.

   Pokud si uchazeč akreditované zařízení nevybral nebo akreditované zařízení má naplněnou kapacitu, doporučí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace, uchazeči jiné vhodné akreditované zařízení.

 

3. Průběh specializačního vzdělávání

  Vzdělávací program uskutečňuje akreditované zařízení. Akreditovaným zařízením je poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým ministerstvo udělilo akreditaci v souladu s § 45 odst. 1, písmeno a), zákona č. 96/2004 Sb. Udělením akreditace se získává oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části.

   Vzdělávací program obsahuje celkem 600 hodin teoretického vzdělávání a praktické výuky. Praktická výuka tvoří alespoň 50 % celkového počtu hodin, včetně odborné praxe na pracovištích akreditovaného, ale i neakreditovaného zařízení v rozsahu stanoveném tímto vzdělávacím programem. Vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut, vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut. Požadavky vzdělávacího programu je možné splnit ve více akreditovaných zařízeních, pokud je nezajistí v celém rozsahu akreditované zařízení, kde účastník vzdělávání zahájil.

   Vzdělávací program specializačního vzdělávání se skládá z modulů. Modulem se rozumí ucelená část vzdělávacího programu vymezená počtem hodin, který je stanoven tímto vzdělávacím programem. Počet hodin je stanoven jako minimální, přičemž uzavření každého modulu je zakončeno hodnocením úrovně dosažených výsledků vzdělávání.

  Optimální doba specializačního vzdělávání je 18 – 24 měsíců, kterou lze prodloužit nebo zkrátit při zachování kvality vzdělávání a počtu hodin vzdělávacího programu. Část specializačního vzdělávání lze absolvovat distanční formou studia, např. metodou e-learningu.

   Průběh specializačního vzdělávání je evidován v tzv. Logbooku (deníku, studijním průkazu), do něhož provádí školitel akreditovaného zařízení záznamy o průběhu specializačního vzdělávání, omluvené absenci, průběhu odborné praxe a splnění předepsaných výkonů na neakreditovaném pracovišti nebo na pracovišti akreditovaného zařízení.

    Učební osnovy odborných modulů, jsou stanoveny jako minimální, avšak tak, aby účastník specializačního vzdělávání zvládl danou problematiku nejen po teoretické, ale i po stránce praktické.

    Účastník zařazený do specializačního vzdělávání může požádat o započtení dříve absolvovaného studia nebo započtení dříve absolvovaných modulů nebo částí vzdělávacích programů a certifikovaných kurzů, pokud jsou součástí příslušného vzdělávacího programu nebo odborné praxe. Žádost o započtení podává účastník specializačního vzdělávání písemně, formulář žádosti je k dispozici pro vyplnění v elektrické podobě na https://ezp.mzcr.cz i na www.mzcr.cz, www.nconzo.cz. a www.ipvz.cz. Vyplněný formulář s příslušnými dokumenty účastník odesílá na adresu: NCO NZO, Vinařská 6, 603 00 Brno nebo na adresu IPVZ Praha, Ruská 85, 100 05 Praha 10, a to podle odborných (a specializovaných) způsobilostí k výkonu povolání, pro které pověřené organizace zajišťují specializační vzdělávání, uvedených v příloze č. 1 tohoto pokynu. O započtení vydá pověřená organizace účastníkovi specializačního vzdělávání potvrzení, o nezapočtení rozhodne ministerstvo ve správním řízení podle § 56 odst. 4 nebo § 57 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.    

    Za dříve absolvované studium se považuje jakékoli doložené vzdělání, včetně vysokoškolského studia jiných než zdravotnických oborů nebo školicích akcí celoživotního vzdělávání a vzdělání získaného v cizině, pokud je zakončeno výstupní zkouškou nebo ověřením znalostí a dovedností. Uchazeč však musí doložit shodu získaného vzdělání s požadavky specializačního vzdělávání.

    Účastník má možnost, po zařazení do specializačního vzdělávání, písemně požádat příslušné akreditované zařízení o:

  a) odklad zahájení specializačního vzdělávání; žádost zašle do termínu uvedeného v pozvánce k   

      zahájení specializačního vzdělávání,

  b) ukončení specializačního vzdělávání,

  c) přerušení specializačního vzdělávání na nezbytně nutnou dobu,

  d) změnu akreditovaného zařízení po předchozí domluvě s akreditovaným zařízením, ve kterém   

      hodlá ve studiu pokračovat.

  V případě, že účastník je veden v evidenci zařazení do specializačního vzdělávání a nemá zájem specializační vzdělávání absolvovat, bez zbytečného odkladu písemně požádá příslušnou pověřenou organizaci o zrušení jeho žádosti o zařazení do specializačního vzdělávání.

Žádosti najdete na stránkách www.mzcr.cz, www.nconzo.cz

 

4. Atestační zkouška

Podmínkou pro přihlášení k atestační zkoušce je:

a) získání počtu kreditů stanoveného tímto vzdělávacím programem,

b) absolvování modulů, které jsou v tomto vzdělávacím programu označeny jako povinné,                c) prokázání výkonu povolání při poskytování zdravotních služeb daných vzdělávacím programem, v délce minimálně 1 roku z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby nebo minimálně 2 let z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené týdenní pracovní doby, a to pod odborným dohledem podle § 56 odst. 6 ve spojení s § 4 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb.

     

 Specializovaná způsobilost všeobecné sestry v oboru Ošetřovatelská péče v psychiatrii se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, viz § 55 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. Obsah, průběh a hodnocení atestační zkoušky probíhá dle platných právních předpisů vyhlášky č. 189/2009 Sb., vyhláška o atestační zkoušce, zkoušek k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

 

 

Přidáno 18. 7. 2014

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.