Oznámení o konání voleb do školské rady

Volby do školské rady se budou konat 16. dubna 2024 od 16 do 17 hodin ve vestibulu školy na adrese Masarykova 2033 Havlíčkův Brod.

Volby budou probíhat jednokolovým systémem tajným hlasováním osobně vhozením hlasovacího lístku do urny, přičemž zastoupení není přípustné.

Kandidáta na člena školské rady může navrhnout zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák (členové školské rady volení zákonnými zástupci a zletilými žáky) a pedagogický pracovník (členové školské rady volení pedagogy), přičemž navrhovatel může navrhnout i více kandidátů.

Školská rada SZŠ a VOŠZ má 2 členy volené zákonnými zástupci a zletilými žáky, 2 členy volené pedagogy a 2 členy nominované zřizovatelem.

Návrhy na kandidáty se podávají řediteli školy nejpozději 14 dnů před konáním voleb, přičemž návrh obsahuje:

  •  název školy,
  •  jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele,
  •  jméno, resp. jména a příjmení navrhovaných kandidátů, trvalý pobyt,
  •  zda se jedná o kandidáta za oprávněné osoby nebo pedagogické pracovníky,
  •  podpis navrhovatele.

K návrhu musí být rovněž přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou a že mu nejsou známy překážky volitelnosti, resp. že tyto překážky ke dni voleb pominou.

Pokud návrh nesplňuje výše vyjmenované požadavky nebo pokud obsahuje zjevné nesprávnosti, vyzve ředitel školy prokazatelným způsobem navrhovatele, aby závady v návrhu nejpozději do 7 dnů před začátkem voleb odstranil. Pokud ten tak neučiní nebo pokud navrhovaný kandidát nesplňuje podmínky volitelnosti, nebude návrh přijat a ředitel školy rozhodne o jeho odmítnutí. Rozhodnutí o odmítnutí návrhu s uvedením důvodu odmítnutí bez zbytečného odkladu zašle navrhovateli a informaci o nepřijetí návrhu zveřejní.

Kandidát se může vzdát své kandidatury před zahájením voleb. Vzdání se kandidatury je nezbytné učinit písemně a adresovat řediteli školy, který tuto informaci neprodleně zveřejní. Pokud by ke vzdání se kandidatury došlo v průběhu hlasování, k již odevzdaným hlasům se nebude přihlížet.

Návrhy na kandidáty se podávají nejdříve dnem následujícím po zveřejnění oznámení o konání voleb a volební komise sestavuje jejich seznamy v abecedním pořadí zvlášť pro každé volby.

Listiny kandidátů budou zveřejněny v den voleb na volebním místě.
 

V Havlíčkově Brodě 13.3.2024                                                                  Mgr. Radka Bouchalová v. r.

                                                                                                                                    ředitelka školy

Přidáno 15. 3. 2024

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.