Seznam přijatých uchazečů oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

      Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení
do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní formy vzdělávání, 
ve školním roce 2016/2017        
           
Vážení uchazeči a zákonní zástupci !      
Na základě určení priority školy (oboru) na přihlášce předpokládám, že přijatí uchazeči, kteří mají na naší
škole uvedenou druhou pozici, nepodají zápisový lístek. Tím se uvolní místo těm, kteří jsou nyní na vyšším
místě než 30., ale mají prioritní zájem studovat na naší škole. Z toho důvodu jsem rozhodla, že budou
přijati všichni uchazeči. Všichni uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení.  
      Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,     
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, zveřejňuje seznam
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru
vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017, který obsahuje:
1  seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,    
2  datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,  
3  poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.    
1  Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem    
pořadí registrační číslo přidělené uchazeči body za prospěch ze ZŠ body za test z českého jazyka a literatury body za test    z matematiky počet získaných bodů celkem
1. 160 98 46 44 188
2. 199 99 45 39 183
3.-4. 161 98 43 41 182
3.-4. 194 93 47 42 182
5. 183 90 41 34 165
6. 196 90 45 27 162
7. 156 95 36 30 161
8. 197 96 39 25 160
9. 165 99 29 28 156
10.-11. 157 95 31 28 154
10.-11. 166 89 32 33 154
12.-13. 164 96 33 21 150
12.-13. 177 98 26 26 150
14.-15. 186 87 34 28 149
14.-15. 188 86 40 23 149
16.-17. 158 87 32 29 148
16.-17. 170 95 33 20 148
18. 185 90 37 18 145
19. 198 92 31 21 144
20. 184 79 37 26 142
21. 169 87 26 28 141
22.-25. 152 83 29 26 138
22.-25. 168 90 28 20 138
22.-25. 176 89 35 14 138
22.-25. 195 87 23 28 138
26.-27. 159 89 35 13 137
26.-27. 187 88 28 21 137
28. 175 88 28 18 134
29.-31. 151 81 24 28 133
29.-31. 172 81 31 21 133
29.-31. 192 86 32 15 133
32. 191 85 24 22 131
33. 162 91 20 19 130
34. 200 91 24 13 128
35. 173 98 27 2 127
36.-38. 163 90 16 18 124
36.-38. 179 93 15 16 124
36.-38. 182 88 26 10 124
39.-40. 153 93 18 12 123
39.-40. 189 97 13 13 123
41. 181 81 25 16 122
42. 180 79 34 8 121
43. 155 84 21 11 116
44. 201 84 21 10 115
45. 171 89 16 8 113
46.-48. 174 88 17 7 112
46.-48. 178 78 18 16 112
46.-48. 190 87 18 7 112
49. 154 65 8 23 96
50. 193 55 22 15 92
2  Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  
    22. duben 2016        
3  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku    
Svůj úmysl vzdělávat se, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.        
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty
podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč
uplatnit jen jednou. V případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
(§60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), lze ho přendat.    
           
Havlíčkův Brod  22. dubna 2016     Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.    v. r.
        ředitelka školy  

Přidáno 22. 4. 2016

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství