Seznam přijatých uchazečů na obor Zdravotnické lyceum.

      Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení
do prvního ročníku oboru vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní formy vzdělávání, 
ve školním roce 2015/2016  
     
Vážení uchazeči a zákonní zástupci !  
Na základě určení priority školy (oboru) na přihlášce předpokládám, že přijatí uchazeči, kteří mají na naší
škole uvedenou druhou pozici, nepodají zápisový lístek. Tím se uvolní místo těm, kteří jsou nyní na vyšším
místě než 30., ale mají prioritní zájem studovat na naší škole. Z toho důvodu jsem rozhodla, že budou
přijati všichni uchazeči. Všichni uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení.
    Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, zveřejňuje seznam
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru
vzdělání 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2015/2016, který obsahuje:
1.  seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,  
2.  datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
3.  poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.  
1.  Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů
1. 170 182
2. 174 181
3. 151 177
4.-5. 167 167
4.-5. 173 167
6. 172 163
7.-9. 179 158
7.-9. 183 158
7.-9. 184 158
10. 156 155
11.-12. 154 153
11.-12. 181 153
13. 178 152
14.-15. 165 151
14.-15. 171 151
16.-17. 160 150
16.-17. 186 150
18. 191 149
19. 177 148
20. 176 145
21.-22. 153 144
21.-22. 164 144
23.-24. 152 143
23.-24. 175 143
25.-26. 161 142
25.-26. 182 142
27. 194 141
28. 157 140
29.-30. 189 138
29.-30. 190 138
31.-32. 162 137
31.-32. 168 137
33.-34. 180 136
33.-34. 188 136
35. 163 135
36. 195 133
37.-40. 158 132
37.-40. 159 132
37.-40. 169 132
37.-40. 196 132
41. 197 130
42.-43. 187 125
42.-43. 192 125
44. 193 123
45. 185 122
46. 166 112
47. 155 97
2.  Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
    22. duben 2015    
3.  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.  
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty
podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč
uplatnit jen jednou. V případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
(§60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), lze ho přendat.
     
Havlíčkův Brod  22. dubna 2015 Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.    v.  r.
    ředitelka školy

Přidáno 22. 4. 2015

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství