Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma

Učební plán oboru Diplomovaná všeobecná sestra kombinovaná forma (kód 53-41-N/1.)

Vzdělávací program Diplomovaná všeobecná sestra byl schválen ministerstvem zdravotnictví pod číslem jednacím Č.j.: 24282/2009 a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podčíslem jednacím Č.j.: 20 968/09-23. Jeho absolventi budou oprávněni vykonávat zdravotnické povolání všeobecná sestra.

Uplatnění absolventky, absolventa oboru diplomovaná všeobecná sestra

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni vykonávat povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu, zajišťovat ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti. Ve spolupráci s lékařem se podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o jedince všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických a sociálních  zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí jedince.

Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra se uplatní v oblastech ochrany, udržování, navracení a podpory zdraví osob a skupin, při podpoře autonomie a soběstačnosti jejich tělesných, psychických a sociálních životních funkcí s přihlédnutím k psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života osob se zdravotním postižením. Absolventi oboru všeobecná sestra mohou plnit odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému zdravotní péče - primární, sekundární i terciární, v institucích zajišťujících zdravotní  i sociální služby, ve státních i nestátních, lůžkových i ambulantních zařízeních.

 

Podmínky kvalifikačního vzdělávání

1.      Vstupní podmínky

Ke vzdělávání v oboru diplomovaná všeobecná sestra jsou přijímání uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmu  a zdravotní způsobilostí.

2.      Průběžné podmínky

Student/ka jsou hodnoceni vždy za příslušné období formou zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, které musí v průběhu vzdělávání splnit a respektovat podmínky stanovené vzdělávacím programem a učebním plánem pro dané ročníky, v souladu s klasifikačním řádem a školním řádem vyšší odborné školy.

3.      Výstupní podmínky a ukončení studia

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Absolutorium se skládá:

  • z obhajoby absolventské práce
  • ze zkoušky z odborných předmětů (ošetřovatelství, ošetřovatelství v chirurgických oborech,  ošetřovatelství v interních oborech)
  • ze zkoušky z cizího jazyka

Organizace studia

Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou vzdělávání tzn. střídání denní  formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání.

Teoretická výuka je řešena  dálkovou formou vzdělávání, samostatné studium spojené s konzultacemi, s využitím informačních technologií.

Výuka je organizovaná pravidelně v předem stanovených dnech a dána rozvrhem hodin tak, aby byl splněn požadavek daného učebního plánu.

Praktická výuka vč. odborné praxe je organizována denní formou vzdělávání.

Vzdělávání zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi.

 

PŘEHLED využití UČEBNÍ DOBY

Učební doba – počet týdnů / ročník

období

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
zimní letní zimní letní zimní letní zimní
Teoretická výuka 8 7 7 7 7 8 8 52
Odborná praxe 8 9 9 9 9 8 6 58
Samostudium a zkouškové období 3 3 3 3 3 3 3 21
Rezerva 1 1 1 1 1 1 1 7
Příprava k absolutoriu a absolutorium - - - - - - 2 2
Celkem 20 20 20 20 20 20 20 140

 

Přehled počtu hodin praktické výuky

Moduly Počet hodin: přednášky / cvičení / nekontaktní hodiny výuky*
Povinné moduly 220 / 374 / 965*
Celkem 1 599

* Nekontaktní hodiny výuky: samostudium prostřednictvím odborné literatury, studijních opor, e-learningových materiálů, řešení zadaných úkolů - příprava prezentací, referátů, zpracování kasuistik, edukačních projektů, seminárních prací atd.

 

Přehled počtu hodin teoretické přípravy

Předmět Celkový počet hodin

Odborná praxe 1. – 4. ročník – 58 týdnů x 35 hod.

8 týdnů x 35 hod. *

2 310
Celkem 1 599

Odborná praxe proběhne i o prázdninách - 8 týdnů (po 1. a 2. roč. 3 týdny,  po 3. roč.  2 týdny)

 

Učební plán

Vzdělávací program: 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Délka / forma vzdělávání: 3,5 leté / 7 období - kombinované
Způsob ukončení: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu 
diplom absolventa vyšší odborné školy

 

Učební plán / ročník / období 1. ročník 2. ročník 3. ročník

4. ročník

 Celkový počet hodin

 

zimní letní zimní letní zimní letní zimní
Hodiny teorie 88 90 92 92 92 92 48 594
Povinné předměty /počet hod. za období P/C/NV*
Cizí jazyk ** 25
Z
25
KZ
20
Z
25
KZ
25
Z
25
KZ
25
ZK
0/68/102
Odborná latinská terminologie 14
ZK
            6/0/8
Filozofie a etika     20
Z
        8/0/12
Psychologie obecná a osobnosti   20
ZK
          4/4/12
Vývojová psychologie     20
ZK
        4/4/12
Zdravotnická psychologie       12
Z
12
KZ
12
Z
8
ZK
8/6/30
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství       25
KZ
      6/4/15
Sociologie     21
KZ
        4/2/15
Komunikace 20
Z
20
KZ
          2/14/24
Informační a komunikační technologie

18
KZ

            0/8/10
Zdravotnické a sociální právo         12
Z
12
KZ
  4/4/16
Výchova ke zdraví 12
Z
12
KZ
          4/4/16
První pomoc   14
Z
12
ZK
        2/8/16
Biofyzika 12
Z
            2/2/8
Biochemie 12
Z
            2/2/8
Farmakologie     14
KZ
        4/0/10
Radiologie a nukleární medicína       10
KZ
      2/2/6
Klinická propedeutika   12
Z
20
KZ
        2/8/22
Veřejné zdravotnictví       12
Z
      4/0/8
Genetika   12
Z
          4/0/8
Anatomie a fyziologie 30
KZ
32
ZK
          14/6/42
Patologie     16
Z
14
ZK
      6/4/20
Mikrobiologie, imunologie 16
Z
16
ZK
          8/4/20
Výživa a diatetika   14
Z
          4/0/10
Výzkum v ošetřovatelství a absolventský seminář       12
Z
18
KZ
    6/4/20
Management, ekonomika a pojišťovnictví         16
Z
16
ZK
  8/4/20
Ošetřovatelství** 20
KZ
16
Z
20
ZK
16
Z
16
ZK
16
Z
20
ZK
18/30/76
Klinické ošetřovatelské dovednosti a hematologie 50
KZ
50
ZK
          0/40/60
Ošetřovatelství v interních oborech**     25
KZ
50
Z
60
ZK
75
Z
36
ZK
32/66/148
Ošetřovatelství v chirurgických oborech**     25
Z
25
KZ
25
Z
35
KZ
35
ZK
22/36/87
Ošetřovatelská péče o dítě     20
Z
26
ZK
    20/20 8/10/28
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví     14
Z
14
ZK
      6/6/16
Ošetřovatelství v psychiatrii         20
Z
25
ZK
  8/10/27
Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech         25 10   6/8/21
Rehabilitační ošetřovatelství         10 10   2/6/12
Odborná praxe 8 týdnů
Z
12 týdnů 
Z
9 týdnů
Z
12 týdnů
Z
9 týdnů
ZK
10 týdnů 
ZK
6 týdnů
Z
2 310

* P - přednášky / C - cvičení / NV - nekontaktní hodiny výuky

**  Označení předmětů absolutoria

 

PŘEHLED MODULŮ A POČTU HODIN

Název modulu Kód modulu Počet hodin P/C/NV* Nominální délka

počet hodin
Cizí jazyk CIJ 0/68/102 170
Odborná latinská terminologie OLT 6/0/8 14
Filozofie a etika FIE 8/0/12 20
Obecná psychologie a osobnosti OPO 4/4/12 20
Vývojová psychologie VYP 4/4/12 20
Zdravotnická psychologie ZDP 8/6/30 44
Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství ZPE 6/4/15 25
Sociologie SOC 4/2/15 21
Komunikace KOM 2/14/24 40
Informační a komunikační technologie IKT 0/8/10 18
Zdravotnické a sociální právo ZSP 4/4/16 24
Výchova ke zdraví VKZ 4/4/16 24
První pomoc PRP 2/8/16 26
Biofyzika BFY 2/2/8 12
Biochemie BCH 2/2/8 12
Farmakologie FAR 4/0/10 14
Radiologie a nukleární medicína RNM 2/2/6 10
Klinická propedeutika KLP 2/8/22 32
Veřejné zdravotnictví VEZ 2/8/22 32
Genetika GEN 4/0/8 12
Anatomie a fyziologie ANF 14/6/42 62
Patologie PAT 6/4/20 30
Mikrobiologie a imunologie MII 8/4/20 32
Výživa a dietetika VYD 4/0/10 14
Výzkum v ošetřovatelství VYO 6/4/20 30
Management, ekonomika, pojišťovnictví a řízení kvality MEP 8/4/20 32
Ošetřovatelství OSE 18/30/76 124
Klinické ošetřovatelské dovednosti KOD 0/40/60 110
Ošetřovatelství v interních oborech OIN 32/66/148 246
Ošetřovatelství v chirurgických oborech OCH 22/36/87 145
Ošetřovatelská péče o dítě OPD 8/10/28 46
Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví OPG 6/6/16 28
Ošetřovatelská péče v psychiatrii OPP 8/10/27 45
Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech OPV 6/8/21 35
Rehabilitační ošetřovatelství REO 2/6/12 20
Odborná praxe ODP 2 310 2 310

* P - přednášky / C - cvičení / NV - nekontaktní hodiny výuky

Přidáno 10. 7. 2014

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel
Partnerství