Založeno 1946
Logo
Sapere aude, incipe -
Odvaž se být moudrým, začni.

Učební plán dipl. vš. sestra kombi platný od 1.9.2017

Organizace výuky

Vzdělávání je organizováno kombinovanou formou vzdělávání, tzn. střídání denní  formy vzdělávání a dálkové formy vzdělávání.

Teoretická výuka je řešena  dálkovou formou vzdělávání, samostatné studium spojené s konzultacemi,  s využitím informačních technologií.

Praktická výuka vč. odborné praxe je organizována denní formou vzdělávání.

Vzdělávání zahrnuje teoretickou výuku a odbornou praxi.

Vzdělávací program je zpracován modulově. Modulové pojetí umožňuje individualizaci výuky, lepší propojení primárního odborného a celoživotního vzdělávání a v neposlední řadě i možnost spolupráce s vysokými školami v průběhu vzdělávání i uznání získaného vzdělání nebo jeho částí v následném studiu obdobných oborů na vysokých školách.

Moduly vzdělávacího programu obsahují povinné základní a povinné oborové předměty.

Výuka je organizovaná pravidelně v předem  stanovených dnech a dána rozvrhem hodin tak, aby byl splněn požadavek daného učebního plánu. Učební plán je rozpracován do jednotlivých ročníků a období s definovaným počtem hodin přednášek a cvičení, nekontaktních hodin výuky a studia. Odborná praxe je specifikována počtem týdnů. 

 

Teoretická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu a v učebních modulech, samostudium a přípravu na zkoušky, a to v celkovém rozsahu  2280 hodin. Z toho teoretická příprava zahrnuje povinné moduly v celkovém rozsahu 1560 hodin.

Podrobný rozpis a přehled je součástí celkového přehledu počtu hodin vzdělávacího programu.

Odborná praxe je organizována jako souvislý blok vždy na konci období po absolvování všech modulů daných vzdělávacím programem. Praxe probíhá na smluvních pracovištích školy pod dohledem odborných vyučujících, jako praxe skupinová, nebo pod vedením zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu, kteří jsou v pracovně právním vztahu ke škole, jako praxe individuální.

Celkový rozsah odborné praxe činí 2320 hodin za vzdělávání. Podrobný rozpis a přehled je součástí učebního plánu.

Podmínky kvalifikačního vzdělávání

 

1.Vstupní podmínky

Podmínky k přijetí do vzdělávacího programu:

Ke vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou přijímáni uchazeči, kteří úspěšně ukončili středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmu a zdravotní způsobilosti.

 

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání (zdravotní způsobilost)

 

Pro studium vzdělávacího programu oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra nejsou zdravotně způsobilí uchazeči, trpící zejména na:

 

1.prognosticky závažné onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé a jemné motoriky),

2.prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,

3.prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí,

4.přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování,

5.prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity,

6.závažné duševní nemoci a poruchy chování.

 

Zdravotní stav uchazeče posuzuje příslušný registrující praktický lékař.

Cizinci mohou studovat vzdělávací program na vyšší odborné škole po splnění všech požadavků, které na ně kladou platné právní předpisy ČR a mezinárodní smlouvy.

O přijetí uchazeče ke vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

 

2.Průběžné podmínky

Student/ka je hodnocen/a vždy za příslušné období formou zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, které musí v průběhu vzdělávání splnit a respektovat podmínky stanovené vzdělávacím programem a učebním plánem pro dané ročníky, v souladu s klasifikačním řádem a školním řádem vyšší odborné školy.

Ve výuce se uplatňují vyučovací metody a formy, které napomáhají vytvoření požadovaných odborných a dalších kompetencí.

Prioritu mají interaktivní metody výuky, aktivizující metody založené na kooperaci, (např. skupinová výuka), diskusní metody, metody řešení problémů, metody kritického myšlení (např. brainstorming, kritické čtení apod.), semináře, vzdělávání metodou řešení problémů, simulace reálných situací, simulace hraním rolí (hraní rolí v modelových situacích reflektujících realitu praxe), případové studie, sebereflektivní metody, demonstrace zdravotnických a laboratorních dovedností, práce v knihovnách apod. Ve výuce jsou využívány moderní výukové prostředky – videodataprojektory, vizualizéry, meotary, interaktivní tabule apod.  

Při osvojování kompetencí, zejména kompetence řešit samostatně a komplexně prakticky orientované problémy a pracovat v týmu, se doporučují jako vhodné metody projektového vyučování, metody podpory kritického myšlení studentů a studentské projekty.

 

3.Výstupní podmínky a ukončení studia

Způsob a podmínky kontroly vzdělávání a ukončení vzdělávání vymezují:

·      vzdělávací program,

·      učební plán,

·      klasifikační řád a školní řád vyšší odborné školy.

 

Podmínkou ukončení studia je:

·      dosažení cílů vzdělávacího programu a splnění učebního plánu,

·      splnění předepsaných studijních povinností do doby dané maximální možnou délkou studia.

 

Ukončení vyššího odborného vzdělávání

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Podmínkou pro absolutorium je

úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.

 

Absolutorium se skládá z:

  1. obhajoby absolventské práce,
  2. teoretické zkoušky z odborných předmětů:
  • ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství),
  • ošetřovatelství v klinických oborech,
  • humanitní vědy (psychologie, pedagogika,  filozofie a etika),
  1. zkoušky z cizího jazyka.

 

Informace o vzdělávacím programu

 

V předloženém vzdělávacím programu jsou zahrnuty změny, které vychází z minimálních požadavků na vzdělávání všeobecné sestry stanovených právními předpisy ČR a směrnic EHS.

Došlo:

·      ke změnám názvů některých předmětů v učebním plánu - dle doporučení metodického pokynu k vyhlášce č. 39/2005 Sb. Hodinové dotace předmětů byly upraveny tak, aby byly splněny požadavky minimálního počtu hodin jednotlivých předmětů. Podrobný rozpis a přehled je součástí učebního plánu.

·      ke změnám využití týdnů vzdělávacího programu tak, aby byly splněny požadavky vyhlášky č. 39/2005 Sb. Vzdělávací program zahrnuje teoretickou výuku a praktické vyučování – odbornou praxi. Týdnům praktické výuky předchází odpovídající výuka teoretických předmětů. Teoretická výuka zahrnuje vyučování dle rozpisu učiva v učebním plánu a učebních modulech, samostudium a přípravu na zkoušky, a to v celkovém rozsahu 2280 hodin. Z toho teoretická příprava zahrnuje povinné moduly v celkovém rozsahu 1560 hodin. Celkový rozsah odborné praxe činí 2320 hodin. Odborná praxe probíhá formou blokové výuky a ošetřovatelské praxe. Umožňuje studentům aplikovat v podmínkách zdravotnických zařízení teoretické vědomosti a praktické dovednosti, které získali studiem v učebnách školy. Podrobný rozpis a přehled je součástí celkového přehledu počtu hodin vzdělávacího programu.

·      k úpravě složení absolutoria (dle platné legislativy):

Absolutorium se skládá z:

  • obhajoby absolventské práce,
  • teoretické zkoušky z odborných předmětů:

-ošetřovatelství (teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a potřeby člověka, multikulturní ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství),

-ošetřovatelství v klinických oborech,

-humanitní vědy (psychologie, pedagogika, filozofie a etika),

  • zkoušky z cizího jazyka.

·      ke změnám přidělení kreditních bodů některým modulům učebního plánu (dle míry náročnosti předmětu, poměrného dílu studijní zátěže, která je na studenta kladena). Počet kreditů za studium v tříletém oboru vzdělávacího programu činí 180 kreditů. Přidělení kreditů jednotlivým modulům je součástí předloženého vzdělávacího programu.

 

Učební plán

Vzdělávací program:

53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

Dosažený stupeň vzdělání:

vyšší odborné vzdělání

Délka / forma vzdělávání:

3,5 leté – 7 období / kombinovaná 

Způsob ukončení:

absolutorium

Certifikace:

vysvědčení o absolutoriu

diplom absolventa vyšší odborné školy

 

Ročník

1.

2.

3.

4.

Celkem
Období
zimní
letní
zimní
letní
zimní
letní

zimní

počet hodin
Hodiny  teorie
86
90
92
92
92
92
48
592
Povinné předměty/počet hod. za období/

 

P/C/NV1

Cizí jazyk 2 

25

Z

   25

KZ

20

Z

25

KZ

25

Z

25

KZ

25

ZK

0/68/102

Odborná latinská terminologie

22

ZK

 

 

 

 

 

 

6/0/16

Zdravotnické právo ve vztahu k ošetřovatelství

 

 

 

 

26

KZ

 

 

6/0/20

Management, ekonomika a pojišťovnictví

 

 

 

 

16

Z

16

ZK

 

8/4/20

Veřejné zdravotnictví

 

 

26

Z

 

 

 

 

4/0/22

Ochrana veřejného zdraví, zdravý životní styl

14

Z

12

KZ

 

 

 

 

 

4/4/18

Komunikace

20

Z

20

KZ

 

 

 

 

 

2/14/24

Sociologie

 

 

24

KZ

 

 

 

 

6/0/18

Anatomie a fyziologie

34

KZ

32

ZK

 

 

 

 

 

14/6/46

Patologie  

 

 

18

Z

16

ZK

 

 

 

6/4/24

Mikrobiologie a imunologie

16

Z

16

ZK

 

 

 

 

 

8/4/20

Biofyzika

16

Z

 

 

 

 

 

 

2/2/12

Biochemie

18

Z

 

 

 

 

 

 

2/2/14

Hematologie

 

20

Z

 

 

 

 

 

4/2/14

Genetika

 

16

Z

 

 

 

 

 

4/0/12

Farmakologie

 

 

20

KZ

 

 

 

 

6/0/14

Výživa a dietetika

 

18

Z

 

 

 

 

 

4/0/14

Klinická propedeutika

 

14

Z

16

KZ

 

 

 

 

4/6/20

Radiologie a nukleární medicína

 

 

 

18

KZ

 

 

 

2/2/14

První pomoc

 

12

Z

12

ZK

 

 

 

 

2/8/14

Informační systémy ve zdravotnictví

30

KZ

 

 

 

 

 

 

0/8/22

Humanitní vědy2:

Filozofie a etika 2

 

 

 

32

Z

 

 

 

8/0/24

Obecná a vývojová psychologie2

 

16

ZK

18

ZK

 

 

 

 

10/6/18

Zdravotnická psychologie 2

 

 

 

8

Z

8

KZ

8

Z

6

ZK

8/6/16

Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství 2

 

 

 

23

KZ

 

 

 

4/4/15

Ošetřovatelství2:

Teorie ošetřovatelství 2

7

Z

8

Z

8

ZK

 

 

 

 

7/2/14

Ošetřovatelský proces a potřeby člověka 2

 

7

Z

8

Z

8

KZ

8

Z

10

KZ

14

ZK

10/17/28

Ošetřovatelské postupy

30

KZ

26

ZK

 

 

 

 

 

5/31/20

Multikulturní ošetřovatelství 2

 

 

 

12

Z

14

KZ

 

 

6/2/18

Výzkum v ošetřovatelství 2

 

 

 

16

Z

14

KZ

 

 

6/6/18

Komunitní péče

 

 

22

KZ

 

 

 

 

4/2/16

Rehabilitační ošetřovatelství

 

 

 

 

14

Z

16

KZ

 

2/6/22

Ošetřovatelství v klinických oborech2:

Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborech 2

 

 

16

KZ

20

Z

20

ZK

30

Z

24

ZK

26/38/46

Ošetřovatelská péče o nemocné v chirurgických oborech 2

 

 

14

Z

18

KZ

16

Z

22

KZ

22

ZK

24/28/40

Ošetřovatelská péče o dítě2

 

 

28

Z

30

ZK

 

 

 

8/10/40

Ošetřovatelská péče o nemocné v gynekologii a porodnictví 2

 

 

22

Z

22

ZK

 

 

 

6/6/32

Ošetřovatelská péče o nemocné s duševními poruchami 2

 

 

 

 

20

Z

22

ZK

 

8/10/24

Ošetřovatelská péče o nemocné v neurologii 2

 

 

 

 

13

Z

14

KZ

 

6/6/15

Ošetřovatelská péče o nemocné v onkologii a paliativní péči 2

 

 

 

 

22

Z

20

KZ

 

8/6/28

Ošetřovatelská péče o seniory 2

 

 

 

34

KZ

 

 

 

4/4/26

Ošetřovatelská péče ve vybraných klinických oborech 2

 

 

 

 

20

KZ

22

KZ

 

6/8/28

Odborná praxe

8 týdnů

Z

10 týdnů

Z

8 týdnů

Z

10 týdnů

Z

8 týdnů

Z

8 týdnů

ZK

6 týdnů

Z

2320

                   

 

1 P – přednášky/C- cvičení/NV- nekontaktní hodiny výuky

2 Označení předmětů absolutoria

 

 

Přehled využití učební doby

 

 Učební doba – počet týdnů   
  ročník /období
1.
2.
3.
4.
Celkem
zimní
letní
zimní
letní
zimní
letní
zimní
Teoretická výuka
8
8
8
8
8
8
8
56
Odborná praxe  
8
8
8
8
8
8
6
54
Samostudium a zkouškové období
3
3
3
3
3
3
3
21
Rezerva
1
1
1
1
1
1
1
7
Příprava k absolutoriu a absolutorium
 
 
 
 
 
 
2
2
Celkem
20
20
20
20
20
20
20
140

 

Odborná praxe o prázdninách
0
2
0
2
0
0
0
4

 

 

Přehled počtu hodin teoretické přípravy

 

Moduly

Počet hodin:

přednášky/cvičení/nekontaktní hodiny výuky 3

Povinné moduly

260 / 332 / 968 3

Celkem

1560

3Nekontaktní hodiny výuky: samostudium prostřednictvím odborné literatury, studijních opor, e-learningových materiálů, řešení zadaných úkolů - příprava prezentací, referátů, zpracování kasuistik, edukačních projektů, seminárních prací atd.

 

 

Přehled hodin praktické výuky

 

Předmět

Celkový počet hodin

Odborná praxe 1.–4. ročník – 58 týdnů x 40 hod. 4                           

2 320

Celkem                                                               

2 320

4Odborná praxe proběhne i o prázdninách 4 týdny (po 1. a 2. roč. 2 týdny)

 

 

Celkový přehled počtu hodin vzdělávacího programu

 

Druh výuky

Počet hodin

% podíl

Teoretická příprava

1 560

33,9%

Praktická výuka

2 320

50,4%

Nekontaktní hodiny studia3

720

15,7 %

Celkem

4 600

100,0%

Z toho kontaktní hodiny5

3880

84,3%

3Nekontaktní hodiny studia: samostudium, příprava na zkoušky, příprava na absolutorium, příprava absolventské práce, rezerva

5Kontaktní hodiny: pod přímým pedagogickým vedením, přednášky, cvičení, semináře, diskuze, praktická výuka

 

 


Přidáno 30. 6. 2017 00.00, autor: Jan Štrobl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    569 421 656
e-mail.:    zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz
IT - Martin Vácha, e-mail: mvacha@zdravskolhb.cz

Další údaje najdete v kontaktech.

Domov mládeže

Husova 3023, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    721 522 595

Výdejna školní jídelny

Zuzana Ondrouchová
tel.:    728 985 870
e-mail:    zondrouchova@zdravskolhb.cz