Založeno 1946
Logo
Sapere aude, incipe -
Odvaž se být moudrým, začni.

Obecné podmínky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen "jednotná zkouška").

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Testy pro uchazeče z 9. ročníku základní školy vychází z rozsahu celého Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

 

Organizace jednotné zkoušky

Písemné testy jednotné zkoušky budou probíhat v prvním kole přijímacího řízení ve dvou termínech.

Součástí prvního kola budou jednotné testy v náhradním termínu. Náhradní termín k prvnímu termínu se uskuteční 11. května 2017 a náhradní termín k druhému termínu se uskuteční
12. května 2017.

 

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky:

 

Studium

První kolo – první termín

První kolo – druhý termín

Náhradní termín
k prvnímu termínu

Náhradní termín
k druhému termínu

53-41-M/01 Zdravotnický asistent

78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

12. 4. 2017

19. 4. 2017

11. 5. 2017

12. 5. 2017

Testování proběhne metodou tužka – papír; žáci budou mít k dispozici zadání i záznamový arch v listinné podobě.

Přihláška

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy do 1. 3. 2017. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje
a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Součástí přihlášky jsou následující doklady:

  • vysvědčení z 8. a 9. třídy základní školy
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání*
  • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
  • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou
  • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením vzdělávání.

 

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Od listopadu 2016 spustil CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; www.cermat.cz) také oficiální facebookový profil k jednotným zkouškám s názvem „Jednotné přijímačky“. Tento profil nabízí uživatelům zejména obecné informace k jednotným přijímacím zkouškám určené pro uchazeče o studium na střední škole a pro jejich rodiče nebo jejich vyučující na základní škole. Cílem facebookového profilu „Jednotné přijímačky“ je informovat o důležitých organizačních pravidlech a termínech jednotné zkoušky, odpovídat na dotazy jednotlivých cílových skupin, odkazovat na další informační kanály a materiály

a moderovat případné diskuze.

* lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání vyžaduje škola pro obor vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění –viz. Dokument_Lékařský posudek_ZA

 


Přidáno 30. 1. 2017 00.00, autor: Jan Štrobl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    569 421 656
e-mail.:    zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz
IT - Jan Štrobl, e-mail: jstrobl@zdravskolhb.cz

Další údaje najdete v kontaktech.

Domov mládeže

Husova 3023, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    721 522 595

Výdejna školní jídelny

Zuzana Ondrouchová
tel.:    728 985 870
e-mail:    zondrouchova@zdravskolhb.cz